Bank Spółdzielczy w Opolu Bank Spółdzielczy w Opolu
zaloguj »
Wakacje kredytowe
Sprawdź kredyt komfortowy
Terminal Planet Pay
BFG

Kredyty bieżące dla firm i instytucji

Przeznaczenie

Krótkoterminowe finansowanie bieżących zobowiązań związanych z wykonywaną działalnością.

Dla kogo?

Kredyt bieżący może otrzymać podmiot gospodarczy, która:

 1. Przeprowadza rozliczenia przez rachunek bieżący umiejscowiony w Banku.
 2. Posiada rachunek bieżący przez okres co najmniej 1 roku.
 3. Posiada zdolność kredytową.
 4. Nie spowodował niedopuszczalnego salda debetowego w okresie 3 miesięcy przed złożeniem wniosku o udzielenie kredytu.

W przypadku przeniesienia rachunku z innego banku wnioskodawca powinien przedłożyć potwierdzoną przez ten bank historię rachunku, uwzględniającą okres, o którym mowa w pkt. 2).

Korzyści

 • Szybki dostęp do środków finansowych.
 • Korzystne oprocentowanie.
 • Utrzymanie płynności finansowej.
 • Możliwość wielokrotnego wykorzystania.

Waluta

PLN

Wysokość kredytu

Wysokość kredytu jest ustalana indywidualnie, w zależności od wysokości wpływów na rachunek bieżący Klienta oraz od wartości zaproponowanego zabezpieczenia.
Bank nie określa ani minimalnej, ani maksymalnej kwoty kredytu.

Okres kredytowania

Kredyt bieżący udzielany jest na okres do 12 miesięcy.

Formy zabezpieczenia

Na zabezpieczenie kredytu mogą być przyjmowane wszystkie formy zabezpieczeń, zgodne z przepisami dotyczącymi prawnego zabezpieczenia wierzytelności Banku.

Wniosek o udzielenie kredytu

Osoba zainteresowana uzyskaniem kredytu powinna złożyć w Banku Spółdzielczym "Bank Rolników" w Opolu wypełniony wniosek o udzielenie kredytu wraz z dokumentami niezbędnymi do jego rozpatrzenia.
Wniosek o udzielenie kredytu jest dostępny w siedzibie Banku Spółdzielczym "Bank Rolników" w Opolu.

Do wniosku o udzielenie kredytu należy dołączyć:

 • Dokumenty stwierdzające status prawny, uprawniające do prowadzenia działalności gospodarczej, upoważniające osoby podpisujące wniosek o kredyt do składania aktów woli.
 • Informację na temat majątku osobistego wnioskodawcy lub ewentualnego poręczyciela - składają osoby fizyczne będące przedsiębiorcami i osoby prowadzące działalność, wspólnicy spółek jawnych, cywilnych lub partnerskich (wg wzoru określonego przez Bank).
 • Sprawozdania finansowe lub inne dokumenty źródłowe określone przez Bank.
 • Opinie z innych banków i instytucji finansowych obsługujących wnioskodawcę lub ewentualnego poręczyciela, dotyczące stanu i terminowości regulowania wobec nich zobowiązań finansowych.
 • Zaświadczenia o stanie zobowiązań wobec budżetu państwa i ZUS lub KRUS.
 • Dokumenty własności i zawarte umowy najmu lub dzierżawy dotyczące miejsc prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Dokumenty dotyczące propozycji prawnego zabezpieczenia kredytu.

Uwaga - Bank może wymagać dodatkowo innych dokumentów.

Forma i sposób uruchomienia kredytu

Kredyt udzielany jest w formie otwartej linii kredytowej. Klient może dysponować środkami w granicach przyznanego limitu kredytowego określonego w umowie.

Forma i sposób spłaty kredytu

Każdy wpływ środków pieniężnych na rachunek bieżący zaliczany jest na spłatę kredytu. Każda spłata całości lub części wykorzystanego kredytu powoduje, że odnawia się on o kwotę dokonanej spłaty i może być wielokrotnie wykorzystywany i spłacany.
Spłata odsetek następuje w miesięcznych terminach spłaty poprzez obciążenie rachunku bieżącego Kredytobiorcy.

Oprocentowanie

Bank udziela kredytu oprocentowanego według zmiennej stopy procentowej, określonej w przepisach wewnętrznych Banku.

Na wniosek Klienta Bank może zastosować oprocentowanie kredytu obrotowego składające się:

 • Stawka referencyjna WIBOR.
 • Marża banku - jej wysokość jest uzależniona od wyników dokonanej przez Bank oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy oraz poziomu ryzyka kredytowego banku.

WIBOR + marża = oprocentowanie kredytu

Zobacz oprocentowanie.

Opłaty i prowizje

Zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych obowiązującą w Banku.

Zobacz taryfę opłat i prowizji.

 

Zapraszamy do naszych placówek gdzie uzyskają Państwo szczegółowych informacji.


Zestawy do e-podpisu

Zestawy do e-podpisu

opłaty i prowizjeoprocentowanie

Bankomaty

Lokalizacje bezprowizyjnych bankomatów Banku SpóÅ�dzielczego w Opolu

Ponad 4700 bankomatów
bez prowizji!

zobacz »

Waluty z 2024-02-23

Tabela kursów: 039/A/NBP/2024

1 EUR EUR 4,3326
1 USD USD 4,005
1 GBP GBP 5,0691
1 CHF CHF 4,5427