Bank Spółdzielczy w Opolu Bank Spółdzielczy w Opolu
zaloguj »
Wakacje kredytowe
Sprawdź kredyt komfortowy
Lokata 5,5%
BFG

Kredyty inwestycyjne na zakup gruntów rolnych.

Przeznaczenie

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie lub refinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych mających na celu zwiększenie istniejącego areału gruntów rolnych.

 

Dla kogo?

Z kredytu mogą korzystać rolnicy posiadający swoje gospodarstwa na terenie działania Banku który określa Statut Banku Spółdzielczego „Bank Rolników” w Opolu.

Uwaga: Osoba ubiegająca się o kredyt nie musi mieć od razu rachunku w Banku Spółdzielczym „Bank Rolników” w Opolu, jednak dla wygody w rozliczaniu może otworzyć taki rachunek, zwłaszcza, że opłaty związane z jego prowadzeniem należą do najtańszych na rynku.

 

Korzyści

 1. Kredyt łatwy w obsłudze

 2. Kredyt umożliwiający rozwój przedsiębiorstwa

 3. Możliwość uzyskania kredytu mimo zadłużenia z tytułu innych pożyczek i kredytów, pod warunkiem, że są spłacane terminowo

 4. Możliwość karencji w spłacie kredytu

 

Waluta

PLN

 

Wysokość kredytu

Kredyt inwestycyjny na zakup gruntów rolnych przyznawany jest do 75 % wartości inwestycji, jednak nie więcej niż 90% wartości nabywanych gruntów, wyliczonych wg danych GUS.

 

Okres kredytowania

Maksymalny okres kredytowania ustalany jest indywidualnie.

 

Formy zabezpieczenia

Na zabezpieczenie kredytu mogą być przyjmowane wszystkie formy zabezpieczeń, zgodne z przepisami dotyczącymi prawnego zabezpieczenia wierzytelności Banku.

 

Wniosek o udzielenie kredytu

Osoba zainteresowana uzyskaniem kredytu powinna złożyć w Banku Spółdzielczym „Bank Rolników” w Opolu wypełniony wniosek o udzielenie kredytu wraz z dokumentami niezbędnymi do jego rozpatrzenia.

Wniosek o udzielenie kredytu jest dostępny w siedzibie Banku Spółdzielczym „Bank Rolników” w Opolu.

Do wniosku o udzielenie kredytu należy dołączyć:

 • przedwstępną umowę kupna-sprzedaży,

 • nakaz płatniczy,

 • informację na temat majątku osobistego wnioskodawcy lub ewentualnego poręczyciela (wg wzoru określonego przez Bank)

 • opinie z innych banków i instytucji finansowych obsługujących wnioskodawcę lub ewentualnego poręczyciela, dotyczące stanu i terminowości regulowania wobec nich zobowiązań finansowych

 • zaświadczenia o niezaleganiu w opłatach z urzędu gminy, US i KRUS

 • dokumenty własności i zawarte umowy najmu lub dzierżawy dotyczące miejsc prowadzenia działalności rolniczej

 • dokumenty dotyczące propozycji prawnego zabezpieczenia kredytu

 • charakterystykę inwestycji oraz biznes plan

Uwaga - Bank może wymagać dodatkowo innych dokumentów.

Forma i sposób uruchomienia kredytu

Kredyt jest wypłacany jednorazowo albo w transzach, w formie wypłaty bezgotówkowej (przelewem na rachunek Sprzedawcy).

Uwaga - w wyjątkowych przypadkach kredyt może być wypłacony w formie gotówkowej.

 

Forma i sposób spłaty kredytu

Spłata kredytu, z uwzględnieniem karencji w spłacie, następuje w terminach spłaty (miesięcznych lub kwartalnych) w sposób uzgodniony w umowie kredytu.

Spłata odsetek następuje w miesięcznych lub kwartalnych.

 

Oprocentowanie

Bank udziela kredytu oprocentowanego według zmiennej stopy procentowej, określonej w przepisach wewnętrznych Banku.

Zobacz oprocentowanie.

Na wniosek Klienta Bank może zastosować oprocentowanie kredytu obrotowego składające się:

 • stawka referencyjna WIBOR,

 • marża banku - jej wysokość jest uzależniona od wyników dokonanej przez Bank oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy oraz poziomu ryzyka kredytowego banku.

WIBOR + marża = oprocentowanie kredytu

Opłaty i prowizje

Zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych obowiązującą w Banku.

Zobacz taryfę opłat i prowizji.

Zapraszamy do naszych placówek gdzie uzyskają Państwo szczegółowych informacji.

 


Zestawy do e-podpisu

Zestawy do e-podpisu

opłaty i prowizjeoprocentowanie

Bankomaty

Lokalizacje bezprowizyjnych bankomatów Banku SpóÅ�dzielczego w Opolu

Ponad 4700 bankomatów
bez prowizji!

zobacz »

Waluty z 2022-08-09

Tabela kursów: 153/A/NBP/2022

1 EUR EUR 4,7021
1 USD USD 4,5919
1 GBP GBP 5,5646
1 CHF CHF 4,8239