Bank Spółdzielczy w Opolu Bank Spółdzielczy w Opolu
zaloguj »
Wakacje kredytowe
Sprawdź kredyt komfortowy
Terminal Planet Pay
BFG

Kredyty bieżące dla rolników

Przeznaczenie

Finansowanie bieżących i inwestycyjnych potrzeb rolnika.

Dla kogo?

Kredyt bieżący może otrzymać rolnicy, którzy:

 1. Przeprowadzają rozliczenia przez rachunek bieżący umiejscowiony w Banku.
 2. Posiadają rachunek bieżący przez okres co najmniej 1 roku.
 3. Posiadają zdolność kredytową.
 4. Nie spowodowali niedopuszczalnego salda debetowego w okresie 3 miesięcy przed złożeniem wniosku o udzielenie kredytu.

W przypadku przeniesienia rachunku z innego banku wnioskodawca powinien przedłożyć potwierdzoną przez ten bank historię rachunku, uwzględniającą okres, o którym mowa w pkt 2).

Korzyści

 • Szybki dostęp do środków finansowych.
 • Korzystne oprocentowanie.
 • Utrzymanie płynności finansowej.
 • Możliwość wielokrotnego wykorzystania.

Waluta

PLN

Wysokość kredytu

Maksymalna wysokość kredytu do 50% wartości gruntów rolnych.
Podstawę od wyliczenia maksymalnej kwoty wnioskowanego kredytu stanowią średnie ceny ziemi ogłaszane przez GUS dla województwa opolskiego. Do wyznaczenia maksymalnej kwoty kredytu brane są pod uwagę jedynie grunty własne podmiotu prowadzącego produkcję rolną.

Okres kredytowania

Kredyt bieżący rolniczy udzielany jest na okres do 60 miesięcy.

Formy zabezpieczenia

Na zabezpieczenie kredytu mogą być przyjmowane wszystkie formy zabezpieczeń, zgodne z przepisami dotyczącymi prawnego zabezpieczenia wierzytelności Banku.

Wniosek o udzielenie kredytu

Osoba zainteresowana uzyskaniem kredytu powinna złożyć w Banku Spółdzielczym "Bank Rolników" w Opolu wypełniony wniosek o udzielenie kredytu wraz z dokumentami niezbędnymi do jego rozpatrzenia.
Wniosek o udzielenie kredytu jest dostępny w siedzibie Banku Spółdzielczym "Bank Rolników" w Opolu.

Do wniosku o udzielenie kredytu należy dołączyć:

 • Nakaz płatniczy.
 • Informację na temat majątku osobistego wnioskodawcy lub ewentualnego poręczyciela (wg wzoru określonego przez Bank).
 • Opinie z innych banków i instytucji finansowych obsługujących wnioskodawcę lub ewentualnego poręczyciela, dotyczące stanu i terminowości regulowania wobec nich zobowiązań finansowych.
 • Zaświadczenia o niezaleganiu w opłatach z urzędu gminy i KRUS.
 • Dokumenty własności i zawarte umowy najmu lub dzierżawy dotyczące miejsc prowadzenia działalności rolniczej.
 • Dokumenty dotyczące propozycji prawnego zabezpieczenia kredytu.

Uwaga - Bank może wymagać dodatkowo innych dokumentów.

Forma i sposób uruchomienia kredytu

Kredyt udzielany jest w formie otwartej linii kredytowej. Klient może dysponować środkami w granicach przyznanego limitu kredytowego określonego w umowie.

Forma i sposób spłaty kredytu

Każdy wpływ środków pieniężnych na rachunek bieżący zaliczany jest na spłatę kredytu. Każda spłata całości lub części wykorzystanego kredytu powoduje, że odnawia się on o kwotę dokonanej spłaty i może być wielokrotnie wykorzystywany i spłacany. Przyznany limit kredytu obniżany jest co roku o 20 % pierwotnie udzielonej kwoty.
Spłata odsetek następuje w miesięcznych terminach spłaty poprzez obciążenie rachunku bieżącego Kredytobiorcy.

Oprocentowanie

Bank udziela kredytu oprocentowanego według zmiennej stopy procentowej, określonej w przepisach wewnętrznych Banku.

Zobacz oprocentowanie.

Opłaty i prowizje

Zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych obowiązującą w Banku.

Zobacz taryfę opłat i prowizji.

Zapraszamy do naszych placówek gdzie uzyskają Państwo szczegółowych informacji.


Zestawy do e-podpisu

Zestawy do e-podpisu

opłaty i prowizjeoprocentowanie

Bankomaty

Lokalizacje bezprowizyjnych bankomatów Banku SpóÅ�dzielczego w Opolu

Ponad 4700 bankomatów
bez prowizji!

zobacz »

Waluty z 2024-02-23

Tabela kursów: 039/A/NBP/2024

1 EUR EUR 4,3326
1 USD USD 4,005
1 GBP GBP 5,0691
1 CHF CHF 4,5427