Bank Spółdzielczy w Opolu Bank Spółdzielczy w Opolu
zaloguj »
Wakacje kredytowe
Sprawdź kredyt komfortowy
Terminal Planet Pay
BFG

Kredyty inwestycyjne na zakup gruntów rolnych.

Przeznaczenie

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie lub refinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych mających na celu zwiększenie istniejącego areału gruntów rolnych.

 

Dla kogo?

Z kredytu mogą korzystać rolnicy posiadający swoje gospodarstwa na terenie działania Banku który określa Statut Banku Spółdzielczego „Bank Rolników” w Opolu.

Uwaga: Osoba ubiegająca się o kredyt nie musi mieć od razu rachunku w Banku Spółdzielczym „Bank Rolników” w Opolu, jednak dla wygody w rozliczaniu może otworzyć taki rachunek, zwłaszcza, że opłaty związane z jego prowadzeniem należą do najtańszych na rynku.

 

Korzyści

 1. Kredyt łatwy w obsłudze

 2. Kredyt umożliwiający rozwój przedsiębiorstwa

 3. Możliwość uzyskania kredytu mimo zadłużenia z tytułu innych pożyczek i kredytów, pod warunkiem, że są spłacane terminowo

 4. Możliwość karencji w spłacie kredytu

 

Waluta

PLN

 

Wysokość kredytu

Kredyt inwestycyjny na zakup gruntów rolnych przyznawany jest do 75 % wartości inwestycji, jednak nie więcej niż 90% wartości nabywanych gruntów, wyliczonych wg danych GUS.

 

Okres kredytowania

Maksymalny okres kredytowania ustalany jest indywidualnie.

 

Formy zabezpieczenia

Na zabezpieczenie kredytu mogą być przyjmowane wszystkie formy zabezpieczeń, zgodne z przepisami dotyczącymi prawnego zabezpieczenia wierzytelności Banku.

 

Wniosek o udzielenie kredytu

Osoba zainteresowana uzyskaniem kredytu powinna złożyć w Banku Spółdzielczym „Bank Rolników” w Opolu wypełniony wniosek o udzielenie kredytu wraz z dokumentami niezbędnymi do jego rozpatrzenia.

Wniosek o udzielenie kredytu jest dostępny w siedzibie Banku Spółdzielczym „Bank Rolników” w Opolu.

Do wniosku o udzielenie kredytu należy dołączyć:

 • przedwstępną umowę kupna-sprzedaży,

 • nakaz płatniczy,

 • informację na temat majątku osobistego wnioskodawcy lub ewentualnego poręczyciela (wg wzoru określonego przez Bank)

 • opinie z innych banków i instytucji finansowych obsługujących wnioskodawcę lub ewentualnego poręczyciela, dotyczące stanu i terminowości regulowania wobec nich zobowiązań finansowych

 • zaświadczenia o niezaleganiu w opłatach z urzędu gminy, US i KRUS

 • dokumenty własności i zawarte umowy najmu lub dzierżawy dotyczące miejsc prowadzenia działalności rolniczej

 • dokumenty dotyczące propozycji prawnego zabezpieczenia kredytu

 • charakterystykę inwestycji oraz biznes plan

Uwaga - Bank może wymagać dodatkowo innych dokumentów.

Forma i sposób uruchomienia kredytu

Kredyt jest wypłacany jednorazowo albo w transzach, w formie wypłaty bezgotówkowej (przelewem na rachunek Sprzedawcy).

Uwaga - w wyjątkowych przypadkach kredyt może być wypłacony w formie gotówkowej.

 

Forma i sposób spłaty kredytu

Spłata kredytu, z uwzględnieniem karencji w spłacie, następuje w terminach spłaty (miesięcznych lub kwartalnych) w sposób uzgodniony w umowie kredytu.

Spłata odsetek następuje w miesięcznych lub kwartalnych.

 

Oprocentowanie

Bank udziela kredytu oprocentowanego według zmiennej stopy procentowej, określonej w przepisach wewnętrznych Banku.

Zobacz oprocentowanie.

Na wniosek Klienta Bank może zastosować oprocentowanie kredytu obrotowego składające się:

 • stawka referencyjna WIBOR,

 • marża banku - jej wysokość jest uzależniona od wyników dokonanej przez Bank oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy oraz poziomu ryzyka kredytowego banku.

WIBOR + marża = oprocentowanie kredytu

Opłaty i prowizje

Zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych obowiązującą w Banku.

Zobacz taryfę opłat i prowizji.

Zapraszamy do naszych placówek gdzie uzyskają Państwo szczegółowych informacji.

 


Zestawy do e-podpisu

Zestawy do e-podpisu

opłaty i prowizjeoprocentowanie

Bankomaty

Lokalizacje bezprowizyjnych bankomatów Banku SpóÅ�dzielczego w Opolu

Ponad 4700 bankomatów
bez prowizji!

zobacz »

Waluty z 2024-02-23

Tabela kursów: 039/A/NBP/2024

1 EUR EUR 4,3326
1 USD USD 4,005
1 GBP GBP 5,0691
1 CHF CHF 4,5427