Bank Spółdzielczy w Opolu Bank Spółdzielczy w Opolu
zaloguj »
Wakacje kredytowe
Sprawdź kredyt komfortowy
Terminal Planet Pay
BFG

Rachunek bieżący w walutach wymienialnych dla osób fizycznych prowadzących działalność rolniczą

 

Prowadzony jest w walutach wymienialnych takich jak: GBP, USD (dolar amerykański), EUR (wspólna waluta państw członkowskich Unii Europejskiej należących do Unii Gospodarczej i Walutowej


Przeznaczenie konta

Rachunek rozliczeniowy w walutach wymienialnych służy do dysponowania zgromadzonymi na nim środkami pieniężnymi, a w szczególności umożliwia:

  • przechowywanie środków pieniężnych,
  • przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych łącznie z rozliczeniami z tytułu prowadzonej działalności rolniczej,

 

Dla kogo?

Posiadaczami rachunku rozliczeniowego w walucie wymienialnej mogą być osoby fizyczne prowadzące działalność rolniczą.


Konto  może być prowadzone jako rachunek indywidualny lub wspólny.

 

Korzyści

  • bezpłatne otwarcie rachunku dla każdej waluty,
  • wpłaty na rachunek oraz wypłaty z rachunku można dokonywać w formie gotówkowej i bezgotówkowej,
  • możliwość przewalutowania środków,
  • łatwy, stały i szybki dostęp do środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku dzięki telefonicznej usłudze na hasło,
  • możliwość otrzymywania wyciągów bankowych,
  • bezpieczeństwo przechowywania środków pieniężnych.
  • możliwość dokonywania zleceń zagranicznych przez bankowość internetową

 

Waluta

USD, EUR, GBP

 

Dysponowanie środkami

Posiadacz rachunku może dysponować środkami pieniężnymi w formie gotówkowej i bezgotówkowej: w walucie rachunku, w innej walucie wymienialnej lub w walucie polskiej. W przypadku dokonywania wpłat i wypłat z rachunków w walucie innej niż waluta rachunku Bank dokonuje przeliczenia walut według kursu obowiązującego w Banku w momencie dokonywania operacji wpłaty lub wypłaty środków.

 

Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem

Posiadacz rachunku może ustanowić pełnomocnika uprawnionego do dysonowania rachunkiem. Pełnomocnikiem Posiadacza rachunku może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

 

Oprocentowanie

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku  są nieoprocentowane.

 

Opłaty i prowizje

Za świadczone czynności związane z obsługą rachunku Bank Spółdzielczy „Bank Rolników" w Opolu pobiera prowizje i opłaty określone w "Taryfie opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego „Bank Rolników” w Opolu dla rolników".


Zestawy do e-podpisu

Zestawy do e-podpisu

opłaty i prowizjeoprocentowanie

Bankomaty

Lokalizacje bezprowizyjnych bankomatów Banku SpóÅ�dzielczego w Opolu

Ponad 4700 bankomatów
bez prowizji!

zobacz »

Waluty z 2024-02-23

Tabela kursów: 039/A/NBP/2024

1 EUR EUR 4,3326
1 USD USD 4,005
1 GBP GBP 5,0691
1 CHF CHF 4,5427