Bank Spółdzielczy w Opolu Bank Spółdzielczy w Opolu
zaloguj »
Gwarancja de minimis
Sprawdź Wygodny Kredyt Gotówkowy
Sprawdź kredyt komfortowy
Sprawdź Kredyt
BFG
BFG

Rodzina 500+

Rodzina 500+

  1. O Programie Rodzina 500+

  2. Jak wypełnić Wniosek Rodzina 500+ w systemie eBankNet?

  3. Obsługa Wniosku Rodzina 500+

  4. Reklamacje dotyczące obsługi Wniosku Rodzina 500+

 Informacje o programie Rodzina 500+ są dostępne na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

„O Programie Rodzina 500+”

- Opis Programu

Program Rodzina 500+ to systemowe wsparcie polskich rodzin. Zgodnie z programem, z pomocy państwa w wychowaniu dzieci skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia. Rodzina z dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie dziecko niezależnie od dochodu. W przypadku rodzin z przeciętnym miesięcznym dochodem poniżej 800 zł netto na osobę rodzina otrzyma wsparcie także na pierwsze dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia (pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia).

Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto.

- Rola Banku

- Bank Spółdzielczy „Bank Rolników” w Opolu umożliwi Ci złożenie Wniosku Rodzina 500+ online w systemie eBankNet.

W odpowiedniej sekcji dedykowanej specjalnie dla powyższego Programu.

Złożenie wniosku w placówce Banku lub telefonicznie nie będzie możliwe.

- Wysłany Wniosek Rodzina 500+ możesz pobrać tylko raz, od razu po jego wysłaniu, w ramach tej samej sesji logowania.

- Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ prowadzący w gminie, po tym jak wniosek zostanie przekazany do tego Organu. Wniosek oraz załączniki są usuwane z serwerów Banku bezpowrotnie po wysłaniu do systemu informatycznego Emp@tia.

- Proces otrzymania świadczenia

- Bank Spółdzielczy „Bank Rolników” w Opolu: Wypełniasz Wniosek Rodzina 500+ online w systemie eBankNet.

- Emp@tia, Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego: na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymujesz z systemy Emp@tia Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) swojego wniosku.

- Organ prowadzący w gminie, np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: po rozpatrzeniu wniosku i przyznaniu w formie decyzji administracyjnej świadczenia wychowawczego, otrzymujesz co miesiąc wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach Programu Rodzina 500+.

 

„Jak wypełnić Wniosek Rodzina 500+ w systemie eBankNet?”

- Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ znajdziesz po zalogowaniu się do systemu bankowości internetowej eBankNet.

- Wniosek składasz w swoim imieniu, logując się do systemu eBankNet.

- Nie masz możliwości złożenia wniosku w imieniu innej osoby.

- Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się z Informacjami o programie Rodzina 500+ na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

- Jeżeli do wniosku załączasz wymagane dokumenty, to przygotuj wcześniej ich skany (dopuszczalne formaty załączników: PNG, JPG lub PDF).

- Jeżeli wypełniasz Wniosek Rodzina 500+ także na pierwsze dziecko (pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne w rodzinie dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia), przygotuj skany oświadczeń o dochodach wszystkich członków rodziny.

Pamiętaj: jeżeli jedyną osobą osiągającą dochody, o których mowa w zał. 2, 3 i 4 jest Wnioskodawca, wniosek można złożyć bez załączania skanów oświadczeń pozostałych członków rodziny.

- W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących wypełnienia wniosku, zapoznaj się z Informacjami o programie Rodzina 500+ na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub skontaktuj się z Organem prowadzącym w gminie, np. MOPS, który będzie rozpatrywał wniosek i na jego podstawie rozstrzygał, czy przysługuje świadczenie wychowawcze.

- Informacje dotyczące statusu prezentowanego w potwierdzeniu wysłania wniosku:

- „Przetwarzany” – trwa przesyłanie wniosku do systemu Emp@tia.

- „Dostarczony” – wniosek został przesłany do systemu Emp@tia.

- „Błąd dostarczenia” – wniosek nie został dostarczony do systemu Emp@tia.

Wyślij wniosek jeszcze raz.

- Informacje dotyczące załączników:

- Maksymalna liczba załączników: 7 sztuk.

- Maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 500 KB.

- Maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5MB.

- Nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku.

- Formaty załączników: PNG, JPG lub PDF.

 

„Obsługa wniosku Rodzina 500+”
  1. Bank Spółdzielczy „Bank Rolników” w Opolu: Wypełniasz Wniosek Rodzina 500+ online w systemie eBankNet.

Krok 1: Jeżeli wypełniasz Wniosek Rodzina 500+ także na pierwsze dziecko (pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia), przygotuj skany oświadczeń o dochodach wszystkich członków rodziny oraz pozostałych wymaganych oświadczeń. Pamiętaj: jeżeli jedyną osobą osiągającą dochody, o których mowa w zał. 2,3 i 4 jest Wnioskodawca, wniosek można złożyć bez załączania skanów oświadczeń o dochodach pozostałych członków rodziny.

Krok 2: Zaloguj się do systemu eBankNet i przejdź do Wniosku Rodzina 500+ .

Część pól zostanie wypełniona automatycznie na podstawie danych z systemu eBankNet, np. imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania czy rachunek bankowy, na który będą trafiać środki. Zmień dane w razie potrzeby.

Krok 3: Wysłany wniosek możesz pobrać tylko raz, od razu po jego wypełnieniu.

Krok 4: Obsługa wniosku przez Bank jest zakończona. Twój wniosek zostaje przekierowany do państwowego systemu informatycznego Emp@tia.

Pamiętaj:

- Jeśli Twojej gminy nie ma na liście w systemie eBankNet, złóż Wniosek Rodzina 500+ osobiście w urzędzie miasta/gminy właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania lub online w systemie eBankNet w późniejszym terminie. Brak gminy na liście w systemie eBankNet. oznacza, że gmina ta nie została jeszcze podłączona do Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego utworzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W przypadku pytań dotyczących terminu przyłączenia przypisanego Ci Organu gminy do wspomnianego systemu, skontaktuj się z osobiście lub telefonicznie z urzędem miasta/gminy.

- Czas trwania sesji online w systemie eBankNet ze względów bezpieczeństwa jest ograniczony. Jeżeli przerwiesz wypełnianie wniosku na czas 15 minut, nastąpi wylogowanie z systemu eBankNet, a zmiany wprowadzone we wniosku nie zostaną zapisane.

- Poprawnie wypełniony wniosek online w systemie eBankNet będzie podpisany Twoim imieniem, nazwiskiem oraz numerem PESEL.

- Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) zostanie wysłane z systemu Emp@tia na adres e-mail podany we wniosku – zwróć uwagę na jego poprawność.

- W potwierdzeniu złożenia wniosku zawarta są wszystkie informacje potrzebne do wyjaśnienia ewentualnych pytań lub wątpliwości związanych z obsługą wniosku przez system informatyczny Emp@tia lub wskazany przez Ciebie Organ prowadzący w gminie postępowanie w sprawie świadczenia.

- Po dostarczeniu wszystkich danych do systemu informatycznego Emp@tia, Bank bezpowrotnie usuwa wszystkie podane we wniosku informacje. Rola Banku Spółdzielczego „Bank Rolników” w Opolu w tym procesie polega na udostępnieniu i wysłaniu wniosku poprzez system eBankNet do Organu prowadzącego w gminie.

- Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ gminy prowadzący postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego Rodzina 500+.

  1. Emp@tia, system informatyczny dla służb zabezpieczenia społecznego: na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymujesz od systemu Emp@tia, Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) swojego wniosku

- Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) jest dla Ciebie potwierdzeniem, że złożony wniosek został prawidłowo przekazany do obsługi przez wybrany Organ prowadzący w gminie.

- Adres e-mail, z którego zostanie przesłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) to: upo500plus@mrpips.gov.pl.

- Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) zostanie wysłane na podany adres e-mail w ciągu 24 godzin od wypełnienia i wysłania wniosku w systemie eBankNet.

- Jeżeli w potwierdzeniu wysłania wniosku udostępnionym przez Bank w systemie eBankNet, wniosek ma status „Dostarczony”, ale na wskazany we wniosku adres e-mail nie zostało wysłane UPO, skontaktuj się ze wskazanym we wniosku Organem prowadzącym w gminie.

  1. Organ prowadzący w gminie, np. MOPS: po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, tj. po przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej, Organ prowadzący w gminie będzie co miesiąc wypłacać świadczenie wychowawcze w ramach Programu Rodzina 500+.

- Jeżeli na wskazany we wniosku adres e-mail zostało wysłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) i chcesz sprawdzić dalszy status swojego wniosku, skontaktuj się bezpośrednio z wybranym Organem gminy prowadzącym postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego.

- Po przekazaniu wypełnionego Wniosku Rodzina 500+ do Organu prowadzącego w gminie, ewentualne dodatkowe działania związane z obsługą wniosku będą załatwiane przez ten Organ w sposób tradycyjny, czyli w formie pisemnej.

 

„Reklamacje” dotyczące obsługi Wniosku Rodzina 500+

- Zgłaszanie reklamacji: reklamacje dotyczące Wniosku Rodzina 500+, w zależności od ich przedmiotu powinny być składane:

- w Banku Spółdzielczym „Bank Rolników” w Opolu – jeżeli dotyczą dostępu i funkcjonowania systemu bankowości internetowej, etapu rejestracji wniosku w systemie eBankNet oraz jego wysłania;

- do Organu prowadzącego w gminie – jeżeli dotyczą obsługi złożonego wniosku po jego wysłaniu do Organu prowadzącego w gminie oraz wypłaty świadczenia wychowawczego.

- Rozpatrywanie reklamacji przez Bank: Bank Spółdzielczy „Bank Rolników” w Opolu przyjmuje i rozpatruje reklamacje zgodnie z przyjętymi w Banku zasadami.

 


Zestawy do e-podpisu

Zestawy do e-podpisu

opłaty i prowizjeoprocentowanie

Bankomaty

Lokalizacje bezprowizyjnych bankomatów Banku SpóÅ�dzielczego w Opolu

Ponad 4700 bankomatów
bez prowizji!

zobacz »

Waluty z 2019-01-18

Tabela kursów: 013/A/NBP/2019

1 EUR EUR 4,2964
1 USD USD 3,7694
1 GBP GBP 4,8773
1 CHF CHF 3,7917