Bank Spółdzielczy w Opolu Bank Spółdzielczy w Opolu
zaloguj »
Wakacje kredytowe
Sprawdź kredyt komfortowy
Terminal Planet Pay
BFG

OFERTY PRACY

 

Bank Spółdzielczy „Bank Rolników” w Opolu poszukuje pracowników na stanowiska:

 

 

Dyrektora Sprzedaży

Twój zakres obowiązków

 • Odpowiedzialność za politykę handlową firmy.

 • Opracowanie strategii sprzedaży w tym m.in. ustalenie celów działu handlowego, ustalanie celów sprzedażowych.

 • Kontrola wszelkich działań handlowych Banku.

 • Bezpośrednie prowadzenie i częsty merytoryczny nadzór nad obsługą handlową kluczowych klientów firmy.

 • Zarządzanie procesem sprzedaży.

 • Przygotowanie projektów nowych produktów kredytowych.

 • Współpraca z firmą zarządzająca stroną intemetową w zakresie bieżącej aktualizacji (FB,
  GoogleAnalytics)

 • Bieżąca aktualizacja reklam Banku / w tym wizualnych/.

 • Szkolenie i motywowanie podległych pracowników do efektywnej pracy.

 • Udział w konferencjach, spotkaniach branżowych i specjalistycznych.

 

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: finanse, bankowość, zarządzanie

 • doświadczenie w bankowości min. 5 lat, w tym min. 2 lata w bankowości spółdzielczej

 • umiejętności biznesowe, strategiczne, komercyjne

 • znajomość rynku/branży

 • zdolności handlowe

 • prawo jazdy kat.B

 

To oferujemy

 • umowę o pracę na pełny etat

 • pakiet socjalny, w tym opieka medyczna, wczasy pod gruszą,

 • zgrany zespół i przyjazną atmosferę

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres a.kowalska@bs-opole.com.pl lub złożyć osobiście w siedzibie banku przy ul. Książąt Opolskich 36a w Opolu.

 

 

 

 

Stanowisko ds. kontroli

Twój zakres obowiązków

 • Projektowanie i aktualizowanie regulacji wewnętrznych normujących działanie systemu
  kontroli wewnętrznej w banku.

 • Przeprowadzanie w komórkach organizacyjnych banku kontroli planowanych oraz doraźnych, realizujących testowanie pionowe w zakresie działań drugiego poziomu

 • Projektowanie i aktualizowanie regulacji wewnętrznych normujących działanie systemu
  kontroli wewnętrznej w banku.

 • Prowadzenie dokumentacji kontrolnej i pokontrolnej.

 • Ocena adekwatności i efektywności mechanizmów kontrolnych.

 • Szacowanie i ocena ryzyka wynikającego z działalności Banku oraz ocena ryzyka w zakresie
  kontroli zarządczej

 • Ustalanie przyczyn i skutków występujących nieprawidłowości i osób za nie odpowiedzialnych


Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: prawo, bankowość

 • Minimum 3 letnie doświadczenie w bankowości, finansach lub obsłudze prawnej w obszarze tworzenia regulacji wewnętrznych oraz produktów bankowych lub praktyka w zakresie obsługi kredytowej.

 • Dobra znajomość prawa bankowego oraz produktów i usług bankowych oferowanych klientom instytucjonalnym i indywidualnym.

 • Zdolności logicznego formułowania wniosków.

 • Umiejętności szybkiego przyswajania wiedzy i jej przekazywania.

 

To oferujemy

 • umowę o pracę na pełny etat

 • Pakiet socjalny, w tym opieka medyczna, wczasy pod gruszą,

 • zgrany zespół i przyjazną atmosferę


Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres a.kowalska@bs-opole.com.pl lub złożyć osobiście w siedzibie banku przy ul. Książąt Opolskich 36a w Opolu.

 

 

 

 

DORADCA-KASJER

OSOBA ZATRUDNIONA BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • kompleksową obsługę Klientów,

 • wspieranie klientów w wyborze najlepszych produktów i usług bankowych

 • sprzedaż produktów i usług bankowych

 • obsługa transakcji gotówkowych i bezgotówkowych

 • budowanie długotrwałych relacji z klientami Banku i pozyskiwanie nowych


NASZE WYMAGANIA:

 • Wykształcenie minimum średnie 

 • Dobra organizacja czasu pracy

 • Chęć rozwoju w branży bankowej

 • Wysoka kultura osobista, dyspozycyjność, dokładność, umiejętność pracy w zespole


OFERUJEMY:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

 • Prywatna opieka zdrowotna

 • Wsparcie, wiedzę i pomoc przełożonego

 • Możliwość rozwoju

 

Zainteresowanych kandydatów prosimy o złożenie Aplikacji (CV i list motywacyjny) w siedzibie Banku Spółdzielczego „Bank Rolników” w Opolu przy ul. Książąt Opolskich 36a w lub przesłać na adres e-mail: s.palacz@bs-opole.com.pl terminie do 17 września 2023r.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

 

 

 

 

 KIEROWNIKA ZESPOŁU KSIĘGOWOŚCI

 Twój zakres obowiązków

 • Organizowanie bieżącej pracy zapewniającej pełne, terminowe i efektywne wykonanie powierzonych zadań w kierowanym Zespole księgowości

 • Projektowanie zasad polityki rachunkowości

 • Tworzenie i aktualizowanie planu kont.

 • Opracowywanie zasad księgowości dla nowych produktów

 • Zapewnienie bieżącej kontroli dokumentów i ewidencji księgowej

 • Nadzór i sporządzanie sprawozdań, których dane wynikają z ksiąg rachunkowych.

 • Zapewnienie wiarygodności sald kont bilansowych, poprawności i zgodności zapisów księgowych z operacjami Banku.

 • Nadzór nad prawidłowym dokumentowaniem zdarzeń gospodarczych i operacji bankowych

 • Opracowywanie procedur księgowych

 • Nadzór nad gromadzeniem i przechowywaniem dokumentacji w sposób przewidziany przepisami prawa

 • Nadzór nad okresowym ustalaniem rzeczywistego stanu aktywów i pasywów.

 • Wycena aktywów i pasywów

 • Ustalanie wyniku finansowego Banku

 • Opracowywanie przy współpracy z Członkiem Zarządu ds. finansowo-księgowych projektów planu finansowego, planów inwestycyjnych oraz nakładów odtworzeniowych

 • Współpraca bezpośrednia z audytorem zewnętrznym w zakresie badania rocznego sprawozdania finansowego

 • Opracowywanie rocznych sprawozdań finansowych oraz projektów podziału zysku bądź pokrycia strat.

 • Bezpośredni nadzór nad gospodarką finansową Banku

 • Naliczanie i regulowanie zobowiązań Banku w zakresie: podatku dochodowego od osób fizycznych, od osób prawnych, składek ZUS, podatku VAT, podatku od nieruchomości i PFRON

 • Naliczanie i regulowanie rezerwy obowiązkowej Banku

 • Przekazywanie informacji o podstawie naliczania oraz wysokości zaliczki na pokrycie kosztów nadzoru nad bankami do Komisji Nadzoru Finansowego oraz przekazywanie w/w zaliczki zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Nasze wymagania

 • ukończone studia wyższe kierunkowe, preferowane kierunki, bankowość i finanse, rachunkowość

 • doświadczenie min. 5 lat w księgowości (preferowane doświadczenie w instytucji finansowej)

 • praktyczna znajomość zagadnień księgowych oraz obowiązujących przepisów podatkowych, ustawy o rachunkowości

 • wysoka motywacja do pracy

 • komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole

 • dobra organizacja pracy, dokładność, samodzielność, odpowiedzialność,

To oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

 • Ciekawą pracę w przyjaznej atmosferze w dynamicznie rozwijającej się lokalnym banku

 • pakiet socjalny, w tym opieka medyczna, wczasy pod gruszą

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres a.kowalska@bs-opole.com.pl lub złożyć osobiście w siedzibie banku przy ul. Książąt Opolskich 36a w Opolu.

 

 

 

Klauzula informacyjna:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Spółdzielczy „Bank Rolników” w Opolu z siedzibą w Opolu, przy ul. Książąt Opolskich 36a, 45-005 Opole; tel.77-40-214-42, adres e-mail: bs-opole@bs-opole.com.pl;

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Bank w celu realizacji procesu rekrutacji wskazanej w ofercie na podstawie przepisów prawa tj. Kodeksu pracy oraz do celów przyszłych rekrutacji na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana stosownej zgody;

 • Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych innym podmiotom;

 • Bank będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji na wskazane stanowisko, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach do czasu jej cofnięcia;

 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

 • Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych;

 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne w celu Pani/Pana udziału w procesie rekrutacji. Pozostałe dane zawarte w przesłanej aplikacji ( np.: Pani/Pana wizerunek) przetwarzamy na podstawie dobrowolnej zgody, wyrażonej poprzez wysłanie zgłoszenia rekrutacyjnego, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e -mail: iod@bs-opole.com.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany powyżej.

 


Zestawy do e-podpisu

Zestawy do e-podpisu

opłaty i prowizjeoprocentowanie

Bankomaty

Lokalizacje bezprowizyjnych bankomatów Banku SpóÅ�dzielczego w Opolu

Ponad 4700 bankomatów
bez prowizji!

zobacz »

Waluty z 2023-09-25

Tabela kursów: 185/A/NBP/2023

1 EUR EUR 4,5892
1 USD USD 4,3188
1 GBP GBP 5,2783
1 CHF CHF 4,747